Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit e kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt/cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

  • Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemer, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u uw behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegeven die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de bekkenfysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als u gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar.
  • Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binden de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op0 de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Bejegening

  • Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt/cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke het Profundum Instituut werkt.
  • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt/cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan teen de handelingen dient de patiënt/cliënt dit aan te geven.
  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt/cliënt dit bij de behandelaar kenbaar te maken zodat uw behandelaar kan oordelen of de patiënt/cliënt behandeld kan worden.
  • De behandeling geschiedt altijd in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en patiënt/cliënt aanwezig zijn.
  • Als er derden (b.v. stagiaires/collegae) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt/cliënt worden gevraagd.
  • De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt/cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de patiënt/cliënt en behandelaar een andere behandelaar ingezet of de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met de patiënt/cliënt blijven vertrouwelijk en vullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat dan kunt u dit kenbaar maken.